คาํ ปฏิเสธ

การปฏิเสธความรับผิดชอบในการรับประกันและการจำกัดความรับผิดชอบ เนื้อหาและข้อมูลใดที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ตีความว่าเป็นพันธะสัญญาหรือการรับประกัน Hakimian Global LLC LLC จะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งทางตรง, ทางอ้อม, การลงโทษ, ความเสียหายกรณีพิเศษ หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ในทางที่ผิด