การคืนเงิน

การขอคืนเงินหรือการยกเลิกที่ถูกส่งโดยอีเมล: support@papistop.comในการขอคืนเงินลูกค้าต้องแจ้งเหตุผลในการขอคืนเงิน เรามีสิทธิที่จะไม่ยอมรับการขอเงินคืนจากผู้ซื้อ หากเหตุผลในการขอคืนเงินของเขา/เธอนั้นไม่สมเหตุสมผล
การคืนผลิตภัณฑ์นั้น ตัวผลิตภัณฑ์จะต้องอยู่ในสภาพเดียวกับตอนที่คุณได้รับไป (เหมือนใหม่) โดยต้องไม่มีการฉีกขาดของตัวห่อหรือแพ็กเกจมีความเสียหายอย่างหนัก ต้องอยู่ในสภาพเดียวกับก่อนที่จะขายและเต็มกล่อง
เพื่อจะยอมรับในการคืนผลิตภัณฑ์ คุณต้องแจ้งหมายเลขสั่งซื้อของผู้ที่ทำการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และรายละเอียดจะต้องถูกแสดงไว้ในรหัสการสั่งซื้อ
ลูกค้ามีสิทธิ์ในการคืนผลิตภัณฑ์ที่ได้ซื้อไปและร้องขอที่จะทดแทนด้วยผลิตภัณฑ์อื่นหรือขอเงินคืน ได้ 2 กรณี:
1. หากพบว่าเป็นความผิดพลาดจากบริษัท (ได้รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องหรือผลิตภัณฑ์มีปัญหาด้านคุณภาพ) ลูกค้าควรจะคืนผลิตภัณฑ์ภายใน 30 วันหลังจากวันที่เขา/เธอได้รับผลิตภัณฑ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคืน
2. หากเป็นการตัดสินใจของลูกค้าที่ต้องการจะคืนผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้เป็นผลมาจากที่กล่าวไว้ข้างต้น บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ยอมรับในการขอคืนเงิน หากการขอคืนนั้นได้รับการยอมรับ ลูกค้าสามารถคืนผลิตภัณฑ์ได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับผลิตภัณฑ์ ในกรณีนี้ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งและราคาส่วนต่างของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเหล่านี้
ในทุกกรณี ผลิตภัณฑ์ควรจะอยู่ในสภาพเดียวกันกับตอนที่ได้รับผลิตภัณฑ์ สมบูรณ์ โดยไม่มีความเสียหายและอยู่ในแพ็กเกจดังเดิม หากไม่คืนผลิตภัณฑ์ภายใน30 วัน ทางร้านจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในการขอคืนเงิน
ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของเงื่อนไขและข้อตกลง การยินยอมที่จะคืนผลิตภัณฑ์ ลูกค้าสามารถเลือกที่จะรับเป็นผลิตภัณฑ์อื่นหรือรับเป็นเงินคืน การคืนเงินให้กับลูกค้าจะกระทำภายใน 90 วัน นับจากวันที่เราได้รับผลิตภัณฑ์คืน
หากเป็นกรณีที่ขอคืนเงินซ้ำหรือขอคืนเงินในกรณีที่บริษัทของเราได้พิจารณาแล้วเข้าใจได้ว่าลูกค้ากำลังกระทำผิดแห่งสิทธิ์ในการคืนผลิตภัณฑ์หรือปฏิบัติด้วยความไม่ซื่อสัตย์ บริษัทมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการคืนผลิตภัณฑ์ ถึงแม้ว่าเงื่อนไขการคืนนั้นจะเป็นไปตามข้อกำหนดก็ตาม
เงื่อนไขเหล่านี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิผู้บริโภคที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย