Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Miễn trừ trách nhiệm này tuyên bố rằng không có sự đảm bảo kết quả cụ thể nào và mỗi người có thể có kết quả khác nhau! Thông tin đưa ra trên trang web này không bao hàm ý nghĩa hứa hẹn hay bảo đảm. Hakimian Global LLC không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, hoặc ngẫu nhiên nào phát sinh hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc lạm dụng các sản phẩm của công ty.